XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Instructions for Authors
 

 

  Regulamin recenzowania i przyjmowania prac

Redakcja rozpatruje nadesłane prace oryginalne i kazu­istyczne, które zostaną uznane przez recenzentów i redak­torów za właściwe pod względem tematyki i stanowiące ory­ginalny wkład do postępu w nauce i/lub praktyce klinicznej lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Podpis pierwszego autora pod oświadczeniem jest równo­znaczny ze stwierdzeniem, że:

• złożona praca jest własna,

• praca nie była nigdzie wcześniej publikowana tak w cało­ści, jak i w istotnej części w druku lub mediach elektro­nicznych,

• wyniki badań nie zostały przedtem opublikowane lub złożone do druku,

• wszyscy autorzy wyrażają zgodę na publikację przedsta­wionego materiału.

Otrzymany manuskrypt jest na wstępie oceniany przez zespół redakcyjny MSR pod względem poprawności przygotowania manuskryptu, dokumentacji fotograficznej, obecności zgody wszystkich autorów na publikację w Medical Science Review. Hepatologia. Manuskrypty niekompletne będą zwracane au­torom do uzupełnienia bez analizy merytorycznej.

Manuskrypt, co do którego nie ma uwag wstępnych, zosta­je opatrzony kolejnym numerem, o którym informuje się autora korespondencyjnego. Maszynopis każdej pracy pod­daje się recenzjom. Kompetentnych recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny. Recenzenci przygotowują opinie, które zawierają uzasadnione zalecenia i sugestie poprawek i uzu­pełnień treści i formy artykułu. Recenzje są anonimowe.

Dyskwalifikacja nadesłanego maszynopisu wymaga dwóch ne­gatywnych recenzji. Redaktor Naczelny zastrzega sobie prawo odmowy druku pracy zawierającej wyniki badań, w których nie przestrzegano zasad etycznych eksperymentu kliniczne­go sformułowanych w deklaracji Światowego Zgromadzenia Medycznego w Helsinkach w r. 1964, w Tokio w 1975 i w za­leceniach Światowej Organizacji Zdrowia w 1982 r.

Ostateczna decyzja o przyjęciu pracy do druku lub jej od­rzuceniu należy do uprawnień Kolegium Redakcjnego i nie podlega odwołaniu. Podjętych decyzji Kolegium Redakcjne nie musi uzasadniać.

Proces recenzowania pracy nie powinien trwać dłużej niż 3–4 tygodnie, jednak Redakcja nie może zagwarantować określonego terminu podjęcia decyzji.

Sprzeczność interesów

Redakcja MSR oczekuje, że autorzy artykułów nie będą mieli udziału finansowego w firmie mającej w ofercie pro­dukt przedstawiany w tekście lub w innej firmie konkuru­jącej z tą firmą.

Autorzy artykułu naukowego powinni ujawnić w momencie złożenia pracy istnienie jakichkolwiek umów z firmą, której produkt jest przedmiotem dyskusji w pracy. Podczas procesu recenzowania informacje te pozostają do wyłącznej wiado­mości Redakcji i nie będą miały wpływu na naukową ocenę pracy. Jednak w momencie zatwierdzania artykułu do dru­ku, Redakcja uzgodni z autorem formę upowszechnienia tej informacji lub odstąpi od tego.

Regulamin pracy czasopisma wymaga, aby recenzenci, redak­torzy, zastępcy redaktorów i honorowi redaktorzy ujawnili w piśmie do redaktora naczelnego istnienie jakichkolwiek związków, które mogłyby stanowić podstawę do podejrzenia konfliktu interesów wobec autora pracy. Pismo winno zawie­rać ujawnienie umów z firmą komercyjną związaną z przed­stawianym w artykule produktem medycznym.

Zezwolenia na druk

Materiałom wykorzystanym z innych źródeł musi towarzy­szyć pisemna zgoda pierwszego autora, jak i wydawcy pier­wotnej publikacji, w której materiał ten został opublikowa­ny, w których wyrażona jest zgoda na przedruk na łamach MSR Hepatologia.

W stosunku do prac, które są w trakcie przygotowania do dru­ku należy uzyskać zgodę na piśmie od autorów, osoby, jak rów­nież Redakcji czasopisma które udostępniło dane niepubliko­wane lub informacje ustne wykorzystywane w artykule.


Poufność informacji o pacjencie

Zmiana danych biograficznych pacjenta w celu ochrony toż­samości stanowi manipulację danych i nie powinna mieć miejsca. Niemniej jednak autorzy prac naukowych mają obo­wiązek ochraniać dane osobowe pacjenta. Publikować nale­ży wyłącznie informacje o znaczeniu naukowym czy klinicz­nym. W związku z tym, jeżeli zawarte w artykule informacje umożliwiają w jakikolwiek sposób ustalenie tożsamości ba­danej osoby, autorzy muszą uzyskać pisemną zgodą tej oso­by lub jej opiekuna na opublikowanie jej wyników, w tym zdjęć fotograficznych, obrazów radiologicznych i innych przed złożeniem pracy do druku. Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, kulturowego i religii osoby bada­nej powinny być podane wyłącznie w przypadku, gdy, zda­niem autora, wywierają wpływ na przebieg choroby i/lub le­czenia dyskutowanego w danym tekście.

Prawa autorskie

Po akceptacji pracy do druku złożone materiały stają się własnością Index Copernicus International Sp. z o.o. jako wydawcy Medical Science Review. Hepatologia i nie mogą się ukazywać w innej publikacji bez pisemnej zgody Index Copernicus International Sp. z o.o.

Za datę przyjęcia do druku uważa się datę nadesłania osta­tecznej wersji artykułu lub jego części. Redakcja nie dostar­cza odbitek autorskich.

Odpowiedzialność cywilna

Wydawca wraz z Redaktorem Naczelnym i Radą Naukową czynią wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informa­cji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykule ukazującym się w MSR.Hepatologia. Niemniej jednak za treść artykułów i re­klam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marke­tingowa. Zgodnie z powyższym ani Wydawca, ani Redaktor Naczelny, ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialno­ści za skutki ewentualnych nierzetelności.

Redakcja stara się zapewnić w zakresie publikacji rzetelność dawkowania leków i innych danych ilościowych. Jednakowoż Redakcja zaleca czytelnikom, aby wszystkie metody i techniki polegające na podawaniu leków opisane w MSR, były stosowa­ne wyłącznie zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów leków lub sprzętu, wydanymi w kraju danego czytelnika.

Kategorie artykułów

Redakcja Medical Science Review. Hepatologia przyjmuje do druku wyłącznie prace przeglądowe, tj. doniesienia przedsta­wiające obecny stan wiedzy na dany temat, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących kontrowersji, podejścia teoretycz­nego i praktycznego do zagadnienia, nierozwiązanych proble­mów itp, uwzględniające właściwie dobrane piśmiennictwo.

Instrukcja dla autorów

Niniejszy regulamin jest zgodny z wytycznymi opraco­wanymi przez Wspólny Komitet Wydawców Czasopism Biomedycznych, opublikowanymi w opracowaniu pt.: „Jednolite wymagania dotyczące prac złożonych do druku w czasopismach biomedycznych” (Uniform Reąuirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals N Eng J Med 1997; 336: 309–15; www.acponline.org/journals/resour­ce/unifreqr.htm).

Przygotowywanie i nadsyłanie manuskryptów

Manuskrypt powinien być przygotowany w formacie MS Word. Ryciny i zdjęcia w postaci elektronicznej. Autorzy są proszeni o przesłanie manuskryptu drogą elektroniczną na adres: j.lewczuk@indexcopernicus.com

Strona tytułowa

Praca powinna posiadać stronę tytułową, na której znajdu­ją się następujące informacje:

• pełny tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,

• imię i nazwisko każdego autora (bez tytułów) jednostkę organizacyjną każdego autora (miejsce pracy) z dokład­nym adresem,

• streszczenie wyłączenie w języku angielskim,

• 3–6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim, wy­branych zgodnie z systemem MeSH (Medical Subject Headings, Index Medicus, MEDLINE),

• imię i nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu i/lub faksu, ewentualnie adres e-mail pierwszego autora, który odpo­wiada za przygotowanie pracy do druku,

• źródła wsparcia materialnego w postaci grantów i dota­cji, subwencji, sprzętu, leków itp, jeżeli taki istnieje.

Streszczenia

Streszczenia nadesłane w języku angielskim nie powinny przekraczać 250 słów.

Układ tekstu

W tekście artykułu należy wyodrębnić: Wprowadzenie (lub Wstęp), Wnioski oraz Piśmiennictwo. Po obligatoryjnym dziale Wprowadzenie (lub Wstęp) pozostała cześć tekstu może zostać podzielona wg uznania autorów.

Przed piśmiennictwem, w razie potrzeby, można załączyć Podziękowania. Każdy z tych działów musi być wyraźnie wy­dzielony tytułem zaznaczonym grubszym drukiem.

Wprowadzenie (lub Wstęp) obejmuje naukowe i/lub kli­niczne uzasadnienie podjęcia tematu, główne zagadnienia i kontrowersje.

Wnioski powinny stanowić podsumowanie pracy.

Piśmiennictwo
zawiera pozycje z literatury ponumerowa­ne w kolejności ich występowania w tekście, wybrane pod względem ważności i dostępności. Pozycje występujące po raz pierwszy w tabelach lub rycinach należy ponumerować tak, aby utrzymać kolejność z pozycjami cytowanymi w tek­ście. Redakcja oczekuje na konsekwentne i staranne stoso­wanie stylu piśmiennictwa lndex Medicus. W przypadku ar­tykułu mającego nie więcej niż sześciu współautorów należy podać wszystkie nazwiska, natomiast w przypadku siedmiu lub więcej współautorów podaje się tylko pierwsze trzy na­zwiska dodając „i wsp.”

Pytanie Testowe. Autor powinien nadesłać razem z komplet­nym manuskryptem 5 pytań w oparciu o artykuł; forma py­tań zamknięta, z 4–5 wariantami odpowiedzi. Pytania nale­ży przesłać wraz z zaznaczonymi odpowiedziami.

Dopuszczalne formaty cytowania

We wszystkich przypadkach prosimy zwrócić uwagę na sto­sowane znaki interpunkcyjne, oddzielające poszczególne pola bibliograficzne cytowanej pozycji. Źródła internetowe z racji łatwości zmian czy korekt powinny zawierać datę po­brania bądź przejrzenia pliku. Podając listę autorów nale­ży użyć zwrotu „et al.”, jeśli ilość autorów cytowanej pozycji jest wyższa niż 3. Skróty tytułów cytowanych czasopism po­winny być zgodne z MEDLINE

Typowy artykuł w czasopiśmie

Lahiła R, KlugerJ, Drayer DE, KofflerD, Reidenberg MM: Antibodies to nuclear antigens inpaiients treated with pro­cainamide or acetylprocainamide. N Engl J Med, 1979: 301: 1382–85

Ten sam artykuł z uwagi na pomyłki redakcyjne z opublikowaną później erratą

Koffler D, Reidenberg MM: Antibodies to nuclear anti­gens in patients treated with procainamide or acetylproca­inami-de [errata opublikowana w: N Eng J Med, 1979; 302: 322–25]. N EngI J Med, 1979; 301: 1382–85

Artykuł opublikowany wyłącznie elektroniczne

Drayer DE, Koffler D: Factors in the emergence ofinfec-tious diseases. Emerg Infect Dis [periodyk online] 1995 Jan–Mar [cytowany 1996.06.05]; 1(1): [24 ekrany]. Dostępny pod ad­resem URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

Artykuł bez autora

Cancer in South Africa [tekst redakcyjny]. S Afr Med J, 1994; 84: 15

Monografia z określonym(i) autorem(ami)

Ringsven MK, Bond D: Gerontology and leadership skills fornurses. Ilwyd. Alhany (NY), Delmar Publishers, 1996

Książka redagowana

Norman U, Redfern SJ (red.): Mental health carefor elder­ly people. Nowy Jork, Churchill Livingstone, 1996

Książka wydana przez organizację

Institute of Medicine (US). Looking at the future ofthe Medica id program. Waszyngton, The Institute, 1992

Rozdział w książce

Phillips SJ, Whisnant JR: Hypertension and stroke. W: Laragh JH, Brenner BM (eds.) Hypertension: pathophysiology, dia­gnosis, and management. II wyd. Nowy Jork, Raven Press, 1995; 465–78

Materiały kongresowe

Kimura J, Shibasaki H (red.): Recent advances in clinical neurophysiology. Materiały z X Międzynarodowego Kongresu EMG i Neurofizjologii Klinicznej; 1995.10.15–19; Kyoto, Japonia. Amsterdam, Elsevier, 1996

Referat

Bengtsson S, Solheim BG: Enforcement of data protec­tion, privacy and security in medical informaties. W: Lun KG, Oegoulet P, Piemme TE, RienhoffO (red.) MEDINFO 92. Materiały z VII Światov;ego Kongresu nt. Informatyki Medycznej; 1992.09.6–10; Genewa, Switzerland

Nie należy cytować, na ogół, abstraktów i przeglądów, jak również „niepublikowanych danych” oraz „informacji ust­nej”. Jeżeli jednak są one niezbędne, można je włączyć do tekstu w odpowiednim miejscu.

Tabele i ilustracje. Tabele mają swoje numeracje w kolej­ności występowania pierwszego odwołania w tekście oraz krótki tytuł. W nagłówkach kolumn stosuje się krótkie ha­sła lub skróty. Wskazany jest najprostszy możliwy układ tabe­li, bez zbędnych poziomych lub pionowych linii podziału. Wyjaśnienia, w tym tłumaczenia niestandardowych skrótów, należy umieścić w przypisach pod tabelą, nie zaś w samej ta­beli. Dolne przypisy pod tabelą należy ponumerować odręb­nie, zaczynając od 1 dla każdej tabeli. Należy się upewnić, czy każda tabela jest wymieniona w tekście.

Należy przedstawić pomiary statystyczne odmienności, jak np. odchylenie standardowe, standardowy błąd pomiaru średniej. Jeżeli dane pochodzą z innego źródła opublikowanego lub niepublikowanego, należy uzyskać zgodę i podać
źródło w pełnym cytacie

Ryciny i zdjęcia powinny być wykonane profesjonalnie; niedo­puszczalne są napisy ręczne lub dopisane na maszynie. Redakcja przyjmuje ryciny i zdjęcia w formie eletronicznej w możliwe naj­wyższej jakości (rozdzielczości). Litery, cyfry i symbole muszą być wszędzie jasne i równomierne, i mieć taki rozmiar, aby po zmniej­szeniu w celu drukowania pozostały czytelne. Tytuły i wyjaśnienia należy pisać w podpisach, nie zaś na samych rycinach.

Ryciny powinny być ponumerowane w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście. Należy się upewnić, czy każda rycina jest wymieniona w tekście. Jeżeli dana rycina została już opublikowana, należy podać źródło i uzyskać pisemną zgodę osoby mającej prawa autorskie na przedruk materiału, za wy­jątkiem dokumentów stanów.

Zdjęcia mikroskopowe powinny mieć wewnętrzne oznaczenie skali. Używane w zdjęciu mikroskopowym symbole, strzałki i litery powinny być w kolorze kontrastującym z tłem. W przypadku fotografii badanych osób albo należy ukryć tożsamość, albo uzyskać pisemną zgodę na opublikowanie zdjęcia.

Legendy pod rycinami należy numerować cyframi arabskimi odpowiadającymi kolejnym rycinom.

Jednostki miary. Pomiary długości, wysokości, wagi i objętości powinny być podane w jednostkach metrycznych (np. metr, kilogram, litr i inne) lub w systemie dziesiętnym (np. decymetry). Temperatura musi być podana w stopniach Celsiusza. Ciśnienie tętnicze powinno być podane w milimetrach słupa rtęci. Wszystkie kliniczne pomiary hematologiczne
i chemiczne powinny być podane w systemie metrycznym według Międzynarodowego System Miar (Sl). Alternatywne jednostki, niepochodzące z tego systemu, powinny być dodane w nawiasach.

Skróty i symbole. Redakcja wymaga stosowania jedynie standardowych skrótów. Nie należy używać skrótów w tytule i w streszczeniach. Pełna wersja terminu, dla którego używa się danego skrótu, musi być podana przed pierwszym wystąpieniem skrótu w tekście, za wyjątkiem standardowych jednostek miar.

Wysłanie artykułu do czasopisma


Autorzy są proszeni o przesłanie manuskryptu drogą elektroniczną.

Manuskryptowi powinien towarzyszyć list przewodni podpisany, w miarę możliwości, przez wszystkich autorów. List ten powinien zawierać:

1) oświadczenie, dotyczące statusu danej pracy, faktu, że nie była dotąd opublikowana, albo została opublikowana częściowo w innej redakcji, według wytycznych zawartych powyżej,

2) zaświadczenie, ujawniające istnienie ewentualnych związków finansowych (w tym informacje dotyczące np. grantu, z podaniem źródła i numeru grantu) lub powiązań mogących
budzić zastrzeżenia (zob. powyżej: konflikt interesów),

3) oświadczenie, że wszyscy autorzy czytali i potwierdzili,że określone powyżej wymagania dotyczące współautorstwa zgodnie z powyższym zostały spełnione oraz, że każdy autor
uważa, że złożony tekst stanowi rzetelną pracę wszystkich wymienionych autorów,

4) dane personalne, adres i telefony głównego autora, który odpowiada za porozumiewanie się z pozostałymi w sprawach dotyczących ewentualnych korekt i końcowego zatwierdzenia
„szczotki” autorskiej (jeżeli autornie poda odrębnego adresu do korespondencji dla czytelników, adres ten zostanie wydrukowany na końcu opublikowanej pracy jako „adres do korespondencji”) do druku.

Należy załączyć również zgody na przedruki opublikowanych materiałów, na wykorzystanie reprodukcji publikowanych materiałów, na użycie zdjęć lub podawanie danych o osobach, których tożsamość można ustalić oraz zgody na imienne wyróżnienie osób za ich wkład.

Wszystkie materiały ukazują się czarno-białym drukiem, jednak na życzenie autorów istnieje możliwość zamówienia kolorowych zdjęć.

Redakcja Medical Science Review. Hepatologia uważa w/w warunki za spełnione, jeżeli złożony zostanie podpis pierwszego autora.

Komplet materiałów należy przesłać do redakcji na adres:

Index Copernicus International S.A.
Redaktor Naczelny, Medical Science Review. Hepatologia
Ul. Wiertnicza 36A, 02-952 Warszawa
tel. 022 205 81 07, fax 022 205 81 01
lub e-mailem: p.zwierzchowska@indexcopernicus.com

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.